Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer

Voor de dienstverlening en/of alle werkzaamheden van Gideon Vastgoed Realisatie geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Interne renovaties zoals Gideon door haar aannemers laat uitvoeren, zijn voor omwonenden helaas niet altijd mogelijk zonder het veroorzaken van (geluids-) overlast. De aannemers trachten de overlast tot een minimum te beperken. Wanneer er zich hieromtrent feiten en omstandigheden voordoen die omwonenden en/of andere belanghebbenden met ons willen bespreken, kan er tijdens kantooruren contact met ons worden opgenomen via het telefoonnummer en/of emailadres zoals gepubliceerd op deze website. Aantoonbaar verwijtbare schades als gevolg van de renovatie kunt u aan ons melden. Wij verzoeken u ook deze schades eerst in te dienen bij uw eigen inboedel en/of opstal verzekeraar. Uw verzekeraar heeft namelijk zogenaamde regres- en subrogatierechten, hetgeen inhoudt dat zij uitgekeerde schade-uitkeringen weer op de veroorzaker kan verhalen. Wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent, zullen schades door de aannemers op basis van het indemniteitsbeginsel worden afgewikkeld.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.